افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


«شاد یا غمگین سر انجامم همین افتادن است

سرنوشت برگها روی زمین افتادن است

دست روی گونه هایم میکشم در آینه

بی گمان فردا ی این آیینه چین افتادن است

هر چه بالا می روی آخر زمینت میزنند

راه بالا رفتن ما بر زمین افتاد ن است

ای مسلمانان شما هم نا مسلمانی کنید

کافری گاهی همین در کسب دین افتادن است

اصلمان باقیست ما از روی اسب افتاده‌ایم

زندگی شاید همین از روی زین افتادن است

با امید مردم دنیا به دنیا باختن

در میان واژه ها در نقطه چین افتادن است»