افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


تار است آسمان به نگاهم ستاره نیست

درگیر زندگی شده ام راه چاره نیست

*** 

هم خسته از زمانه و هم دلخور از زمین

آرامشی به دامن این گاهواره نیست

***  

هر روز میزنم به خیابان به شوق تو

جز خنده ات به چشم خیالم نظاره نیست

***  

گفتم به خود کناره بگیرم از این خیال

ای عشق ناگزیر، توان کناره نیست

***  

دل دل نکن که دل به لبان تو بسته ام

حرفی بزن، که حوصله استخاره نیست

***  

من بی تو مانده راه به جایی نمیبرم

میخواهمت که جز تو مرا هیچ چاره نیست

                                                                                       علی قلمزن 


لب از روی لبی دیگر گره وا کرده می خندد

گمانم زندگی با غم مدارا کرده می خندد

***  

سبدها از تهی سرشار میگردند در بازار

به دنبال اناری که دهان وا کرده می خندد

***  

جهان دلقک غمگین به لبخندی خوشایند است

که بغض کهنه را عمریست حاشا کرده می خندد

***  

چرا فرهاد دست از کوه جان کاهش نمیشوید؟

به لبخندی که از شیرین تماشا کرده می خندد

***  

زلیخـــا گر چه برد آبادیش را سمت ویرانی

تمام شهر را پیدا ست رسوا کرده می خندد

***  

به دنبال لبی خندان دلم میگشت سرگردان

گمانم تکه ای آیینه پیدا کرده می خندد 

                                                                             علی قلمزن