افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


«باز می گویی بخوان شعر از کتابت بیشتر

اضطرابم می شود با انتخابت بیشتر

می رویم و شعر می خوانم برایت پشت هم

ساکتی، اما شد از شوقت شتابت بیشتر

ای که تا می بینمت غم هایم از دل می رود

ابرهایم را ببر با آفتابت بیشتر

خوب من! اوج جنونم را نخواهی دید، حیف!

هر زمان زیبایی اما وقت خوابت بیشتر

گفتم آرامی کنارم؟ پلکهایت بسته شد

با سوالم گریه کردم، با جوابت بیشتر

تا به حال گریه ام، قدری دعا کن عشق را

زیر باران است امید استجابت بیشتر»