افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


ای گنبد گیسو پریشان ، ماه زائر کش  
ای هر خیابان با قدم های تو عابر کش 
هم اشک چشمت بی نهایت آیت الکرسی ست  
هم حیله ی لب هات در لبخند کافر کش  
در کوه نور گونه ات الماس می بینم  
ای چشم هایت هند ، ابروهات نادر کش  
پشت سرت صحرا به صحرا عشق می ریزد 
لیلا ترین ! آوازه ی عشقت مهاجر کش  
خون هزاران مثل فرهاد است در راهت  
ای ابرویت شمشیر ، شیرین معاصر کش  
از رودکی تا منزوی دیوانه ات بودند  
ای در غزل ده قرن چشمان تو شاعر کش