افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


ما در غبار، آینه ها را شناختیم

همدرد هم شدیم، دوا را شناختیم

خیام خود شدیم و به میخانه آمدیم

تا بوعلی شدیم شفا را شناختیم

در های و هوی خلق امیدی به خطبه نیست

ما در سکوت رنگ صدا را شناختیم

زاهد قیام کرد و ندیدیم جز قعود

مستی سلام کرد، دعا را شناختیم

.

عمری به انتظار تو رفتیم و آمدیم

این گونه بود سعی و صفا را شناختیم

از آب و دانه خیر ندیدیم غیر شر

از خاک پر زدیم و خدا را شناختیم

امیرعلی سلیمانی