افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
:  الهام اسلامی


دو شعر از الهام اسلامی:


"جنگ"

سرباز!

همسر مرا نکش

او شاعراست،دنیارا از شعر تهی نکن

سرباز!

کودک مرا نکش

کودکان مرگ را ناگوار می دانند

........

ما خواستار جنگ نبودیم

ما از سکوت پشیمان بودیم


 زیبایی تو

سینی چای را برمی گرداند

غمگینم

بی آنکه کودکی به دنیا آورده باشم،غمگینم

مرا دوست داشته باش

چنان بارورت می کنم

که شاخه هایت به شکستن امیدوار شوند

بگذار شب بیاید و خیابان را خلوت کند

تا تو را در آغوش بگیرم

سرکشی نکن

قلب من از قدم های تو پیشی می گیرد

من دختر یک کشاورزم

آب باش و با من مهربانی کن

تو دیواری هستی که هیچ دری از غمگینی ات کم نمی کند

همیشه چای می خوری و شعر می خوانی

صدای تو دلتنگم نمی کند

غمگینم می کند.