افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


سوگند نامه

قسم می خورم 
به مهتاب 
قسم می خورم قتل این برگ ها کارمن نیست
قسم می خورم،لحظه غارت باغ اینجا نبودم
من البته دیدم که پاییز
کمین کرده بود
کنارچپرها وپرچین باغ
دروغی زدم چشم خود رابه خواب
قسم میخورم توی این ماجرا هیچ نقشی ندارم
به جزنقش برآب 
شما نیز آثارانگشت های مرا می شناسید 
وامضای من زیر هربرگ هست
قسم می خورم
سرنخ به دست کس دیگری ست
کسی که رفیق من است و شریک سراب 
85/9/30_ورامین
برگ وباد_حسن فرازمند
=======================================================

نوک انگشتانم  زرد وچغر

پفک 

بسکه هرروز پفک
می خرم بانوه ام
می روم پارک وبا او 
گاه سور می خورم ازسرسره پیری وضعف 
تانیفتد---
ونیفتم ازپا 
دست می گیرم بر چرخ وفلک
وشبانگاه می آییم به خانه 
دست او پاکت خالی  سن ایچ
دست من هیچ 
======================================================================از کتاب در دست چاپ چتر وباران ====–#حسن فرازمند —13/5/95