افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


آییینه

—-------
روبرویم بنشین
روبرویم بنشین –دوست ندارم-
—---------------------------که بگویند:
پشت هر مرد موفق یک زن 
من ترا آیینه ای می خواهم 
که مرا چشم کند 
به شکفتن ببرد لحظه ی دیدن

—----------------------------------------------------------------------------------
بیست وهفتم اردیبهشت 95-ورامین –ازکتاب در دست چاپ چترو باران –حسن فرازمند

—----------------------------------------------------------------------------------

شمع ابدی 

=======

تو اگرشمع نمی افروزی

لااقل باش پناهی که نسیم 

خف وخاموش نسازد

نیمه جان شمعی را 

که برافروخته عشق ازلی

برمزار ابد من


—-------------------------------------------------

دوازده تیر95—ورامین –حسن فرازمند 

—-------------------------------------------------

ازکتاب در دست انتشار چتروباران 

—---------------------------------------------— 

سوگند نامه

قسم می خورم 
به مهتاب 
قسم می خورم قتل این برگ ها کارمن نیست
قسم می خورم،لحظه غارت باغ اینجا نبودم
من البته دیدم که پاییز
کمین کرده بود
کنارچپرها وپرچین باغ
دروغی زدم چشم خود رابه خواب
قسم میخورم توی این ماجرا هیچ نقشی ندارم
به جزنقش برآب 
شما نیز آثارانگشت های مرا می شناسید 
وامضای من زیر هربرگ هست
قسم می خورم
سرنخ به دست کس دیگری ست
کسی که رفیق من است و شریک سراب 
85/9/30_ورامین
برگ وباد_حسن فرازمند
=======================================================

نوک انگشتانم  زرد وچغر

پفک 

بسکه هرروز پفک
می خرم بانوه ام
می روم پارک وبا او 
گاه سور می خورم ازسرسره پیری وضعف 
تانیفتد---
ونیفتم ازپا 
دست می گیرم بر چرخ وفلک
وشبانگاه می آییم به خانه 
دست او پاکت خالی  سن ایچ
دست من هیچ 
======================================================================از کتاب در دست چاپ چتر وباران ====–#حسن فرازمند —13/5/95 


 برجام

نه به آن جام---
که سرانجام تهی خواهد شد
نه به برجام ونه هر عهد بدون  فرجام 
من به آن عهد که آن شب 
باتودر زیر درختان اقاقی بستم 
تا ابد پا بندم 
وبه هر پیمانی
قهقه و ازته دل می خندم 

6/5/95------- ورامین-

حسن –فرازمند –ازکتاب در دست چا چترو باران

____________________ 


برگ خشک
نامه ی زرد فدایت شوم است
که فقط پستچی باد خزان می داند
مقصد نامه کجاست
چه کسی چشم به راست

اشعار حسن فرازمند
از کتاب برگ و باد
____________________

هر چه می خواهم فراموشت کنم
یاس ها دست مرا رو می کنند
تو نمی آیی ؛ ولی
من نمی دانم چرا
باد و باران کوچه ها را
آب جارو می کنند

 #حسن_فرازمند 85/8/15