افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


برجام

نه به آن جام---
که سرانجام تهی خواهد شد
نه به برجام ونه هر عهد بدون  فرجام 
من به آن عهد که آن شب 
باتودر زیر درختان اقاقی بستم 
تا ابد پا بندم 
وبه هر پیمانی
قهقه و ازته دل می خندم 

6/5/95------- ورامین-

حسن –فرازمند –ازکتاب در دست چا چترو باران

____________________ 


برگ خشک
نامه ی زرد فدایت شوم است
که فقط پستچی باد خزان می داند
مقصد نامه کجاست
چه کسی چشم به راست

اشعار حسن فرازمند
از کتاب برگ و باد
____________________

هر چه می خواهم فراموشت کنم
یاس ها دست مرا رو می کنند
تو نمی آیی ؛ ولی
من نمی دانم چرا
باد و باران کوچه ها را
آب جارو می کنند

 #حسن_فرازمند 85/8/15