افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم


«به وعده‌های تو آنکس که اعتماد کند

عجیب نیست اگر تکیه هم به باد کند !

به ابروان هلالت مجال جلوه بده

که کار و کاسبی ماه را کساد کند

رقیب گفت که دور تو ماهرو کم نیست

به طعنه گفتمش آری، خدا زیاد کند !

بخند بیشتر و بیشتر که خندۀ تو

دل مرا که اسیر غم است شاد کند

چقدر برگ گل آویختم به خود که بهار

از این درخت که خشکیده‌است یاد کند ...«